UAB „Janlanga” privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Norime pabrėžti, kad UAB „Janlanga“ (toliau –Bendrove ar Duomenų valdytojas) gerbia ir saugo savo klientų privatumą. 

Šiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiame informaciją apie tai, kokie Kliento asmens duomenys ir kokiu tikslu gali būti tvarkomi, taip pat kokias teises turi Klientas, kaip asmens duomenų subjektas.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudojant mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Bendrosios sąvokas

 Klientas (asmens duomenų subjektas) – fizinis asmuo, kuris įsigijo arba, pateikdamas užklausą, ketina įsigyti UAB „Janlanga” siūlomą produkciją, taip pat naudojasi, 

ar ketina naudotis UAB „Janlanga” teikiamomis paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis/produkcija.

– Asmens duomenys – bet kokia informacija apie klientą, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti.

– Duomenų tvarkymas – bet kokie su asmens duomenimis atliekami veiksmai, kaip rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas ir kt.

– Sutikimas – savanoriškas kliento (duomenų subjekto) valios pareiškimas leisti tvarkyti jo asmens duomenis numatytais tikslais.

Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai

– Klientas interneto svetainėje https://www.janlanga.lt  ar kitomis priemonėmis pateikdamas užklausą dėl prekių/paslaugų, taip pat įsigydamas prekes, užtikrina savo pateiktų duomenų teisingumą bei patvirtina, kad jis susipažino šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinka su čia išdėstytomis sąlygomis.

 Klientas, teikdamas užklausą interneto svetainėje https://www.janlanga.lt, taip pat įsigydamas prekes, duoda savo sutikimą, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka, išreiškia pažymėdamas atskirą lauką „Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis  „UAB  Janlanga asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“.

– Klientas bet kada gali atšaukti savo sutikimą, jei tai netrukdo Bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 

– Norėdamas atšaukti sutikimą bei kitais asmens duomenų tvarkymo klausimais Klientas gali kreiptis į Bendrovę el.paštu info@janlanga.lt arba telefonu +370 611 77759.

Pagrindinės Bendrovės tvarkomų Kliento asmens duomenų kategorijos:

– Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, paso ar tapatybės kortelės duomenys (tuo atveju, kai tai būtina sutarčiai sudaryti).

– Kontaktiniai duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios ar teikiamos paslaugos įvykdymo vietos adresas ir kt.

– Informacija apie Kliento įsigytus gaminius/paslaugas (jų kiekiai, pirkimo data, įsigytų gaminių/paslaugų tipas ir kt.).

– Finansiniai duomenys: sąskaitų ir apmokėjimų duomenys, kai tai reikalinga užsakymų vykdymui.

– Duomenys dėl reikalavimo įvykdyti sutarties sąlygas ar teisės aktų reikalavimų pagrindu (dėl skolos priteisimo, išieškojimo – teismui ar išieškojimo įmonei teiktini duomenys).

– Kiti duomenys, kuriuos UAB „Janlanga” gali tvarkyti vadovaudamasi teisės aktuose numatytais teisiniais pagrindais. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Janlanga” gali tvarkyti Kliento asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

– Siekiant atsakyti į Kliento Bendrovei pateiktas užklausas – t.y. pagal užklausas teikti komercinius pasiūlymus bei informaciją apie siūlomus gaminius ir paslaugas;

– Siekiant vykdyti Kliento prekių/paslaugų užsakymus: sudaryti ir administruoti sutartis, vykdyti užsakymus bei sutarties įsipareigojimus, teikti garantini ir pogarantinį aptarnavimą.

– Sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymo bei atsiskaitymų administravimo tikslais. Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas paslaugas, produkcija, sutarties su Klientu ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.

– Skolų administravimo tikslais. Esant įsiskolinimui, Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu ir atlieka išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų bei teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Siekiant užtikrinti kokybišką Bendrovės klientų aptarnavimą, Kliento asmens duomenys, priklausomai nuo to, kokiam tikslui pasiekti jie yra tvarkomi, bendrovėje gali būti saugomi nuo 1 iki 10 metų. Sutartimi pagrįstais santykiais, siekdama įgyvendinti garantinius įsipareigojimus, asmens duomenis Bendrovė gali saugoti nuo 1 iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo dienos. 

Šis terminas nustatomas atsižvelgiant į UAB „Janlanga” gaminiui/paslaugai suteikiamos garantijos laikotarpį. 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

UAB „Janlanga”, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina produkcijos/paslaugų užsakymui vykdyti. Taip pat, kai tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai.

Bendrovė asmens duomenis gali perduoti šiems gavėjams:

– Skolų administravimo įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis teikti skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams ir kt.

– Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti UAB „Janlanga” teises.

– Kitoms trečiosioms šalims Bendrovė gali teikti asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais ir tik tada, kai pateikti tokius duomenis yra būtina. 

Kliento teisės

– Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi Bendrovėje.

– Gauti su savimi susijusius duomenis, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.

– Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, išskyrus atvejus kai tai apsunkintų sutarties, sudarytos tarp Bendrovės ir Kliento, įvykdymą ar kitaip pažeistų bei apsunkintų Bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.

– Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ištrintų asmens duomenis.

– Nepavykus išspręsti klausimo su BendroveKlientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Teisinis pagrindas

Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679). 

Klientai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, kokia forma į Bendrovę jie kreipiasi, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su UAB „Janlanga” asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis. 

Taisyklių galiojimas ir pakeitimai

UAB „Janlanga” šias asmens duomenų tvarkymo taisykles gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Klientai su šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis gali susipažinti interneto svetainėje https://www.janlanga.lt ar atvykę į  UAB „Janlanga” klientų aptarnavimo padalinį adresu Ąžuolų g. 4, Jašiūnai, LT-17250 Šalčininkų r.

Slapukų (COOKIES) naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). 

Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. 

Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje https://www.janlanga.lt istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. 

Tai pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainės trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. 

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. 

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. 

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudė nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Duomenų valdytojo rekvizitai

UAB „Janlanga”

Vadovas Jan Rynkun

Įmonės kodas 304983017

PVM mokėtojo kodas LT100012132316

Adresas: Ąžuolų g. 4, Jašiūnai, LT-17250 Šalčininkų r.

El.paštas: info@janlanga.lt

Tel. +370 611 77759